MOHONLAH PINJAMAN PERUMAHAN ANDA SEKARANG, KENAPA PERLU MENYEWA, SEKIRANYA ANDA LAYAK MEMILIKI KEDIAMAN DI ATAS TANAH SENDIRI, IKUTI KAEDAH SEPERTI YANG DITERANGKAN DIBAWAH. ATAU HUBUNGI KAMI UNTUK TEMUJANJI, KAMI BERSEDIA MENERANGKAN PAKEJ INI SECARA TERPERINCI TANPA SEBARANG KOS, TAHUKAH ANDA BAHAWA KESEMUANYA INI DIURUSKAN SECARA PERCUMA TANPA MENGELUARKAN SATU SEN PUN ......APA TUNGGU LAGI... EMAIL-KAN ALAMAT ANDA UNTUK TEMUJANJI

Tuesday, 1 July 2008

JENIS VII (KERJA-KERJA UBAHSUAI RUMAH)

Permohonan kerja-kerja ubah suai rumah hanya dibenarkan kepada peminjam/penerima biaya ke atas pembelian harta pertama dan tiada tunggakan bayaran balik SPP/SPPI.
SPP/SPPI secara bersama tidak dibenarkan memohon ubahsuai rumah secara berasingan dan hendaklah dibuat secara serentak jika kedua-dua peminjam/penerima biaya ingin memohon ubahsuai rumah.
Amaun SPP/SPPI yang boleh dipohon adalah baki kelayakan semasa dengan amaun yang telah diambil atas pembelian harta pertama tidak termasuk insurans/takaful.
Borang permohonan hendaklah dikemukakan selepas lima (5) tahun daripada tarikh surat kelulusan bagi Jenis I dan V, manakala Jenis II dan III, lima (5) tahun daripada tarikh pengeluaran baucer bayaran 95% atau 100%.
Kos nilaian kerja-kerja ubah suai perlu mendapat penilaian oleh JPPH.
Kemudahan ini juga dibenarkan kepada peminjam/penerima biaya yang telah selesai hutang SPP/SPPI.
Permohonan kerja-kerja ubah suai rumah dibenarkan sekali sahaja dan tidak layak memohon SPP/SPPI bagi pembelian harta kedua.
Jika Hak Milik dicagarkan kepada bank/institusi kewangan selain daripada Kerajaan, kebenaran menanguhkan gadaian daripada bank/institusi kewangan berkenaan hendaklah diperoleh terlebih dahulu oleh peminjam/penerima biaya.
Kerja-kerja ubah suai rumah hanya dibenarkan setelah harta digadai kepada BPP jika Hak Milik Individu/Strata telah dikeluarkan bagi kes penyerahan hak.
Kerja-kerja ubah suai hanya boleh dimulakan setelah mendapat surat kelulusan

Monday, 30 June 2008

SYARAT-SYARAT PINJAMAN PERUMAHAN HARTA KEDUA

Melalui Pindaan No.5, kepada Pekeliling Perbendaharaan Bil. 10/94 dan Bil.6/95, yang berkuatkuasa mulai 1 Januari 2006, hanya Anggota Kerajaan yang telah menyelesaikan keseluruhan baki hutang pinjaman pertama dibenarkan mengambil pembiayaan/pinjaman perumahan untuk membeli harta kedua bagi semua jenis pinjaman perumahan Perbendaharaan (Jenis I, II,III, IV & V) tertakluk kepada syarat-syarat seperti berikut :

a. Penerima Biaya/Peminjam yang memilih pembiayaan/pinjaman untuk kerja-kerja Ubahsuai rumah tidak layak menikmati kemudahan pembiayaan/pinjaman perumahan harta kedua dan sebaliknya


b. Amaun pembiayaan/pinjaman harta kedua adalah perbezaan di antara separuh dari baki kelayakan semasa dengan amaun yang telah diambil atas pembelian harta pertama (tidak termasuk premium insuran gadaijanji/takaful gadaijanji dan premium insuran pemilik rumah kediaman/kebakaran) tertakluk kepada ansuran bayaran balik bulanan tidak melebihi 50% daripada anggaran pencen yang akan diterima.


c. Tempoh maksima bayaran balik pembiayaan/pinjaman adalah 20 tahun (240 bulan) bagi Penerima Biaya/Peminjam yang berpencen. Bagi Penerima Biaya/Peminjam yang mencarum kepada Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP), tempoh bayaran balik adalah sehingga umur persaraan wajib.


d. Kadar bayaran balik pembiayaan/pinjaman adalah 4% setahun.


e. Penerima Biaya/Peminjam diwajibkan mengambil insuran gadaijanji/takaful gadaijanji serta insuran pemilik rumah kediaman/kebakaran yang disediakan oleh Pihak Berkuasa Memberi Pembiayaan/Pinjaman.


f. Bayaran wang proses adalah RM2.00 bagi setiap RM1,000 pembiayaan/pinjaman yang dipohon tertakluk kepada tiap-tiap ribu ringgit yang hampir (RM500 dan ke atas dikenakan tambahan RM2.00).


g. Bagi penerima Biaya/Peminjam yang telah diluluskan pembiayaan/peminjam harta kedua berdasarkan Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil 12 Tahun 2002 bertarikh 1 September 2002 di mana bayaran balik 50% daripada ganjaran telah dikenakan pada tarikh persaraan, Penerima Biaya/Peminjam dibenarkan untuk mengemukakan permohonan supaya amaun bayaran balik bulanan dikira semula mengikut baki tempoh pinjaman.


h. Bagi pinjaman jenis IV (pembelian tanah untuk tujuan mendirikan rumah di atasnya) kelayakan maksima adalah tidak melebihi 50% dari kelayakan maksima semasa dan tempoh maksima bayaran balik adalah 10 tahun atau separuh dari baki tempoh perkhidmatan bagi pencarum KWSP.


i. Bagi peminjam yang memilih persaraan pilihan sendiri, jumlah keseluruhan ansuran bayaran balik untuk tempoh sehingga bayaran pencen dikuatkuasakan ditolak dari ganjarannya (pesara wanita sehingga umur 45 tahun) dan (pesara lelaki sehingga 50 tahun).


j. Permohonan hendaklah sampai ke BPP tidak lewat dari 6 bulan sebelum dari tarikh persaraan bagi peminjam yang berpencen sahaja.


k. Borang Setuju Terima pinjaman hendaklah dilengkapkan dan dikembalikan kepada BPP dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh surat kelulusan pinjaman dikeluarkan. Sekiranya borang tersebut tidak diterima dalam tempoh yang telah ditetapkan, kelulusan pinjaman perumahan tersebut akan ditarik balik secara otomatik.


l. Syarat-syarat dan peraturan lain seperti mana yang terkandung di dalam Pekeliling Perbendaharaan Bil. 10/94 dan Bil. 6/95 masing-masing dan pindaan-pindaan kepada kedua-duanya adalah tidak berubah dan masih berkuatkuasa dari semasa ke semasa.

Saturday, 29 December 2007

SYARAT-SYARAT ASAS PINJAMAN PERUMAHAN

SYARAT-SYARAT ASAS PINJAMAN PERUMAHAN
1. Kakitangan Kerajaan berjawatan tetap
2. Warganegara Malaysia
3. Borang permohonan dikemukakan 6 bulan sebelum bersara/tamat perkhidmatan
4. Berkhidmat sekurang-kurang 1 tahun
5. Telah disahkan dalam jawatan
6. Bukan seorang bangkrap @ siberhutang hukuman @ pemakan gaji tidak berkemampuan @ sedang dalam tindakan tatatertib

*Untuk keterangan kelayakan atau syarat memohon pinjaman dengan lebih terperinci hubungi kami atau email pada alamat tertera.


SYARAT-SYARAT KELAYAKAN PINJAMAN PERUMAHAN PERBENDAHARAAN BAGI PEMBELIAN HARTA KEDUA


Melalui Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 10 Tahun 2005 yang berkuat kuasa mulai 1 Januari, 2006, semua Anggota Kerajaan yang telah selesai hutang pinjaman pertama adalah dibenarkan membuat permohonan pinjaman perumahan untuk membeli harta kedua bagi semua jenis Pinjaman Perumahan Perbendaharaan (Jenis I, II, III, IV dan V ) tertakluk kepada syarat-syarat seperti berikut :
(i)
Kelayakan pinjaman harta kedua adalah seperti berikut:-

(a) Pegawai bertaraf jawatan tetap dan berpencen

Jumlah pinjaman atas baki kelayakan semasa iaitu amaun perbezaan di antara kelayakan semasa dengan pinjaman pertama dan tertakluk kepada ansuran bayaran balik bulanan tidak melebihi 50% dari anggaran pencen yang akan diterima.

Bagi menentukan kelayakan pinjaman berdasarkan ansuran bayaran balik tidak melebihi 50% dari pencen, kaedah pengiraan pencen adalah seperti berikut :-
1 _ X Gaji pokok semasa X 300 bulan. 600

(b) Pegawai bertaraf jawatan tetap dan mencarum kepada KWSP.

Jumlah pinjaman atas baki kelayakan semasa iaitu amaun perbezaan di antara kelayakan semasa dengan pinjaman pertama.
(ii) Bayaran Wang Proses adalah RM 2.00 bagi setiap RM 1,000 pinjaman yang dipohon tertakluk kepada tiap-tiap ribu ringgit yang hampir ( RM 500 dan ke atas dikenakan tambahan RM 2.00 )
(iii) Tempoh maksima bayaran balik pinjaman adalah 20 tahun bagi peminjam yang berpencen. Bagi peminjam yang mencarum kepada KWSP pula tempoh bayaran balik adalah terhad kepada umur persaraan wajib.
(iv) Bagi pinjaman jenis IV ( Pembelian tanah untuk tujuan mendirikan rumah di atasnya ) kelayakan maksima adalah tidak melebihi 50% dari kelayakan semasa dan tempoh maksima bayaran balik adalah 10 tahun
(v) Peminjam diwajibkan mengambil Insurans/Takaful Gadai janji dan Insurans/Takaful pemilik rumah kediaman yang disediakan oleh Pihak Berkuasa memberi pinjaman.
(vi) Kadar faedah Bayaran Balik Pinjaman adalah 4% setahun.
(vii) Permohonan hendaklah sampai ke BPP tidak lewat dari 6 bulan sebelum tarikh persaraan bagi peminjam yang berpencen sahaja.
(viii) Borang setuju terima pinjaman hendaklah dilengkapkan dan dikembalikan kepada BPP dalam tempuh (3) bulan dari tarikh surat kelulusan pinjaman dikeluarkan. Sekiranya borang tersebut tidak diterima dalam tempoh yang ditetapkan kelulusan pinjaman perumahan tersebut akan ditarik balik / dibatalkan secara automatik.
(ix) Syarat-syarat dan peraturan lain sepertimana yang terkandung di dalam Pekeliling Perbendaharaan Bil. 10/94 dan Bil.6/95 masing-masing dan pindaan-pindaan kepada kedua-kedua nya adalah tidak berubah dan masih berkuat kuasa dari semasa ke semasa.

UNTUK KETERANGAN SMS kami dengan menaip: CONTOH BANGLO{space}NAMA ANDA{space}ALAMAT EMAIL ANDA ke-0126723977

LATEST PROJECT


Created with Admarket's flickrSLiDR.

STATISTIC

PHOTO GALLERY STATISTIC

Statr for Flickr daily graph